Language
English

红外额温计概述参数下载购买

额温计相关图片

红外额温计

 • 产品型号:
 • CK-189
 • 检测方式:
 • 非接触式额头测量
 • 测量范围:
 • 体温33℃ ~ 42.9℃
 • 精度:
 • 体温±0.1℃
 • 测试距离:
 • 1CM~5CM
 • 储存方式:
 • 20℃~55℃,湿度≤85%不凝结
 • 电源:
 • 两节7号碱性电池
 • 功 耗:
 • 关机状态≤10uW;开机状态30mW
 • 温度单位:
 • 摄氏度/华氏度
 • 显示:
 • 三色背光大屏幕
 • 产品尺寸:
 • 150.5mm * 41mm * 42.6mm
 • 净 重:
 • 64.3g
 • 自动关机:
 • 10秒未使用自动关机
 • 产品认证:CE FDA